Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Notaris Joost zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Notaris Joost: de maatschap Notariaat Zuidwest-Drenthe, welke maatschap een maatschap is van besloten vennootschappen.
  2. Cliënt: de contractspartij van Notaris Joost.
  3. Het kantoor: Notaris Joost en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan Notaris Joost verbonden medewerkers die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
  4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als onder e. en f. bedoeld – die Notaris Joost voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
  5. Verschotten: de kosten die Notaris Joost in (het belang van) de uitvoering van de overeenkomst maakt.
  6. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Notaris Joost aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Notaris Joost is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Notaris Joost worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden (kandidaat-)Notarissen en door medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
  2. De cliënt stemt ermee in, dat Notaris Joost de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. Declaratie
  1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, eventuele kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Verrichtte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
  3. Notaris Joost is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
  4. Voor zover Notaris Joost bevoegd is te beschikken over de onder haar gehouden gelden van de cliënt, is Notaris Joost steeds gerechtigd haar declaratie hieruit te voldoen, nadat de cliënt hierover is geïnformeerd.
  5. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Notaris Joost is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen cliënt en Notaris Joost schriftelijk anders is overeengekomen.
  6. Notaris Joost is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
 5. Betaling
  1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Notaris Joost ter beschikking staande bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de betalingsverplichting van de cliënt.
  2. Betaling van declaraties van Notaris Joost dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
  3. De cliënt aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van het honorarium is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Notaris Joost vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door Notaris Joost besteedde tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief.
 6. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Notaris Joost jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  2. Bij het inschakelen van derden door Notaris Joost, zullen zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Notaris Joost is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  3. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in lid a. geldt ook indien Notaris Joost ten onrechte haar dienstverlening heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door Notaris Joost ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 7. Klachten
  In geval de cliënt klachten heeft jegens Notaris Joost zal hij deze klachten eerst Notaris Joost kenbaar maken. Wordt daarop naar de mening van de cliënt niet of niet op voldoende bevredigde wijze gereageerd, dan is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. De klachten- en geschillenregeling is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. In geval er toch sprake is van een mogelijkheid om de burgerlijke rechter in te schakelen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland, tenzij de wet of het toepasselijke internationale recht deze forumkeuze niet toelaat.
 8. Rechtskeuze
  Op de rechtsverhouding tussen Notaris Joost en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Notaris Joost en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 9. Vertalingen
  In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

© 2024 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC